„Zgoda ogólna” na przetwarzanie danych w BIK a „zgoda indywidualna”

W jednym z tekstów opisywałam jakie są zasady przetwarzania przez BIK danych o kredytach zamkniętych. Poświęciłam tym kredytom odrębny wpis, ponieważ reguły te są odmienne od tych, jakie obowiązują przy przetwarzaniu danych o zobowiązaniach, których jeszcze nie spłaciliśmy w całości, czyli tzw. kredytów czynnych. A co najważniejsze, tylko w odniesieniu do kredytów zamkniętych w pewnych sytuacjach mamy prawo do decydowania, czy dane o nich mogą być przetwarzane przez BIK w celu oceny naszego ryzyka kredytowego, czy nie. Takie uprawnienia wynika z Prawa bankowego (art. 105a ust. 2,3).

Prawo do rozstrzygania co dalej będzie się działo w bankach i BIK z danymi o spłaconym kredycie jest jednym z kluczowych mechanizmów, które możemy wykorzystać do zarządzania swoją historią kredytową, czyli takiego jej układania, aby świadczyła jak najlepiej o naszych zwyczajach kredytowych. A jak wiele od nich zależy opisywałam w artykule Nie tylko banki oceniają historię kredytową klienta cz. 2 – spojrzenie na rynek polski

Waga tego instrumentu (prawo do decydowania) jest tak duża, ponieważ odnosi się ono do kredytów, które choć często określane są jako „poprawnie” spłacone, to w rzeczywistości mogą mieć w swej historii spłat przeterminowania aż do 60 dni. Zatem „poprawnie” oznacza tu zarówno regulowanie rat kredytu bez jakichkolwiek opóźnień, jak również z opóźnieniami, ale nie dłuższymi niż 60 dni. Czyli w efekcie możemy wpływać na przetwarzanie przez BIK danych o kredytach zamkniętych, które w swej historii spłat miały „negatywne” informacje, bo za takie uważane są dowolne, czasami nawet bardzo krótkie, przekroczenia terminu płatności raty kredytu. I możliwość decydowania o tym, czy te „negatywne” (do 60 dni przeterminowania) informacje pokazać bankom, w których ubiegamy się o kredyt lub posiadamy kredyt, stanowi o sile tego mechanizmu.

Dodam tylko, że przetwarzanie przez BIK, w tym udostępnianie, danych o kredytach już wygasłych, które w swej historii miały przekroczenia terminu płatności raty trwające ponad 60 dni, odbywa się w oparciu o inne zasady, które zresztą również zostały określone w Prawie bankowym.

Abyśmy mogli realizować prawo do stanowienia czy chcemy, aby jakieś szeroko rozumiane „pozytywne[1]” informacje o kredytach już spłaconych wpływały na decyzję banku czy udzieli nam kredytu czy nie, zostaliśmy wyposażeni w narzędzie jakim jest „nasza zgoda”.

Wydawałoby się, że powinno to być proste działanie – składamy w BIK lub banku/SKOK-u oświadczenie, że się zgadzamy, aby dane o konkretnym „poprawnie” spłaconym kredycie były wykorzystywane przez banki, SKOK-i i BIK w celu oceny naszego ryzyka kredytowego i sprawa załatwiona. A jak zmienimy zdanie, to w ten sam sposób odwołujemy wcześniejszą decyzję.

W rzeczywistości bywa to nieco bardziej skomplikowane. A wszystko za sprawą BIK i banków (przynajmniej niektórych), które wykreowały dwa rodzaje zgody, za pomocą których możemy realizować swoje prawo do decydowania, które kredyty „poprawnie” spłacone będą udostępniane przez BIK bankom i SKOK-om w celu oceny naszej wiarygodności kredytowej. Te zgody to:

 • zgoda indywidualna,
 • zgoda ogólna.

Problem z tym zgodami to nie tylko to, że są one dwie, ale przede wszystkim to, że nie ma łatwo dostępnych i jasnych informacji jak one działają. Mam nadzieję, że to krótkie opracowanie wypełni tą lukę.


Czego dotyczy zgoda indywidualna i zgoda ogólna?


Zgoda indywidualna

Zgoda indywidualna zawsze odnosi się do jednego, konkretnego kredytu, który został już „poprawnie” spłacony i jest zamknięty. Dodatkowym kryterium działania zgody, które przyjmuje BIK, jest czas. Zgoda działa nie dłużej niż 5 lat od zamknięcia kredytu.

Wyjaśnię to na przykładzie. Kredyt został otwarty 2008-10-25, poprawnie spłacony i zamknięty 2014-06-30. Dane o tym kredycie mogą być wykorzystane do oceny Twojego ryzyka kredytowego nie dłużej niż 5 lat od zamknięcia tego kredytu, czyli do 2019-06-30. Niezależnie od tego, kiedy zgodę wyraziłeś (możesz to zrobić od momentu otwarcia kredytu aż do 2019-06-30), to będzie ona działała tylko w okresie od 2014-06-30 do 2019-06-30. Po tej dacie nie ma sensu wyrażać zgody dotyczącej tego konkretnego kredytu, bo dane o nim trafiają do podzbioru z danymi przeznaczonymi do wykorzystania przez banki w celu stosowania metod wewnętrznych – art. 105a ust. 4 Prawa bankowego. To oznacza, że nie będą już udostępniane przez BIK bankom/SKOK w celu oceny Twojego ryzyka kredytowego.

Teraz pokażę jak działa zgoda indywidualna w odniesieniu do przykładowej historii kredytowej.

Załóżmy, że w swoim życiu kredytowym zaciągnąłeś do tej pory cztery kredyty – trzy są już spłacone w całości i bez opóźnień, a czwarty nadal spłacasz. Dwa kredyty, które są już zamknięte oraz kredyt nadal spłacany posiadają Twoją zgodę indywidualną na wykorzystanie danych o nich w celu oceny Twojego ryzyka kredytowego. Jeden z kredytów zamkniętych takiej zgody nie ma. Nie wyraziłeś także zgody ogólnej.

Tabela 1 Działanie zgody indywidualnej – przykład

Lp. Kredyt Czy „poprawnie” spłacony i zamknięty? Czy jest zgoda indywidualna? Czy dane udostępniane przez BIK bankom/SKOK? Komentarz
1 Kredyt gotówkowy

Data zamknięcia: 2017-01-25

Tak Tak, udzielona 2017-01-25 Tak Dane o tym kredycie są udostępniane przez BIK bankom/SKOK w celu oceny ryzyka kredytowego do czasu obowiązywania zgody indywidualnej, ale nie dłużej niż do 2022-01-25.
2 Kredyt mieszkaniowy Nie Tak Tak Zgoda w tym wypadku nie ma znaczenia, bo kredyt jest nadal w spłacie, a więc informacje o nim są udostępniane przez BIK bankom/SKOK, niezależnie od woli właściciela kredytu. Zgoda zacznie działać, gdy kredyt zostanie spłacony i zamknięty.
3 Karta kredytowa

Data zamknięcia: 2011-03-25

Tak Tak, udzielona 2010-01-15 Tak Dane o tym kredycie nie są udostępniane przez BIK bankom/SKOK w celu oceny ryzyka kredytowego ponieważ minęło już 5 lat od jego zamknięcia. Zgoda nie ma tu już znaczenia.
4 Kredyt odnawialny

Data zamknięcia: 2015-10-05

Tak Nie Nie Dane o tym kredycie nie są udostępniane przez BIK bankom/SKOK w celu oceny ryzyka kredytowego. Nie wyraziłeś na to zgody.

W powyższej tabeli w kolumnie „Komentarz” zawarłam krótką informację, czy BIK udostępni bankom/SKOK dane o poszczególnych kredytach dla potrzeb oceny kredytowej właściciela tych kredytów i dlaczego.

Chciałabym zwrócić uwagę na przypadek drugi w tym przykładzie. Kredyt mieszkaniowy nie jest jeszcze zamknięty, a już ma zgodę indywidualną. To częsta sytuacja. Jednak ta zgoda do czasu całkowitej spłaty kredytu i rozliczenia go z bankiem, nie ma znaczenia. Bo banki, SKOK-i oraz BIK mają prawo do wykorzystywania w celu oceny ryzyka kredytowego danych o kredytach będących jeszcze w spłacie niezależnie od tego, czy kredytobiorca się na to zgadza czy nie. Gwarantuje im to Prawo bankowe.


Zgoda ogólna

Zgoda ogólna działa w stosunku do:

 • wszystkich kredytów, które są w spłacie w momencie udzielenia zgody, czyli nie są jeszcze zamknięte (wobec tych kredytów zgoda zacznie działać dopiera po ich spłacie i zamknięciu, ale wcześniej już się zgadzasz na wykorzystanie danych o nich po ich spłacie w celu oceny Twojego ryzyka kredytowego),
 • wszystkich kredytów do tej pory spłaconych, które zostały zamknięte w ostatnich 5 latach (kryterium 5 lat działa analogicznie jak w przypadku zgody indywidualnej).

Czyli zgoda ogólna nie obejmuje jedynie kredytów, które zaciągniemy w przyszłości tzn. po dacie, w której udzieliliśmy tej zgody.

Przykładowo, zgodę ogólną udzieliłeś 10.07.2018 r. Oznacza to, że zgodziłeś się, aby BIK udostępniał do oceny Twojego ryzyka kredytowego dane o wszystkich kredytach, które aktualnie spłacasz tj. 10.07.2018 r. (w tym przypadku udostępnienie nastąpi w przyszłości, po zamknięciu tych kredytów) oraz o kredytach, które już masz spłacone na ten dzień i zostały zamknięte nie wcześniej niż 5 lat temu.

Kolejna ważna rzecz – nie ma możliwości, aby spod zgody ogólnej wyjąć dane o wybranych kredytach, o których informacjami nie chcielibyśmy się dzielić z kredytodawcami. Czyli obowiązuje tu zasada – w ramach zgody ogólnej albo dzielimy się informacjami o wszystkich kredytach (zgodnie z regułami podanymi powyżej) albo o żadnych.

Do ilustracji mechanizmu tego typu zgody wykorzystam nieco zmodyfikowany (dodana informacja o zgodzie ogólnej) przykład podany powyżej.

Tabela 2 Działanie zgody ogólnej – przykład

Kredyt

Czy poprawnie spłacony i zamknięty? Czy jest zgoda indywidualna? Czy jest zgoda ogólna? Czy dane udostę-pniane bankom?

Komentarz

Kredyt gotówkowy

Data zamknięcia: 2017-01-25

Tak Tak, udzielona 2017-01-25 Tak, została udzielona 2018-05-10 Tak Dane o tym kredycie są udostępniane przez BIK bankom/SKOK w celu oceny ryzyka kredytowego do czasu obowiązywania zgody ogólnej, ale nie dłużej niż do 2022-01-25.
Kredyt mieszkaniowy Nie Tak Tak, została udzielona  2018-05-10 Tak Zgoda w tym wypadku nie ma znaczenia, bo kredyt jest nadal w spłacie, a więc informacje o nim są udostępniane przez BIK bankom/SKOK, niezależnie od woli właściciela kredytu.

Zgoda ogólna zacznie działać, gdy kredyt zostanie spłacony i zamknięty.

Karta kredytowa

Data zamknięcia: 2011-03-25

Tak Tak, udzielona 2010-01-15 Tak, została udzielona  2018-05-10 Nie Dane o tym kredycie nie są udostępniane przez BIK bankom/SKOK w celu oceny ryzyka kredytowego ponieważ minęło już 5 lat od jego zamknięcia. Ani zgoda indywidualna ani ogólna nie mają tu już znaczenia.
Kredyt odnawialny

Data zamknięcia: 2015-10-05

Tak Nie Tak, została udzielona  2018-05-10 Tak Dane o tym kredycie są udostępniane przez BIK bankom/SKOK w celu oceny ryzyka kredytowego do czasu obowiązywania zgody ogólnej, ale nie dłużej niż do 2020-10-05. Zgoda ogólna zastępuje zgodę indywidualną.

.
Która zgoda jest ważniejsza?

W Tabeli 2 widać, że kredyt odnawialny nie ma zgody indywidualnej, ale jest zgoda ogólna, która pozwoliła na udostępnienie bankom i SKOK-om danych o tym kredycie. Z kolei z Tabeli 1 można wnioskować, że w przypadku braku zgody ogólnej, podstawą udostępniania przez BIK danych w celu oceny ryzyka kredytowego, jest zgoda indywidualna.

Łatwo się z tego zorientować, że wystarczy jakakolwiek jedna zgoda – indywidualna albo ogólna, aby dane o kredycie zamkniętym mogły być udostępniane w celu oceny ryzyka kredytowego. Czyli w tym zakresie zgoda indywidualna i zgoda ogólna są równoważne.

Tabela 3 Wynik udzielenia zgody

Zgoda indywidualna Zgoda ogólna Czy dane udostępniane  przez BIK bankom/SKOK?
Tak Tak Tak
Tak Nie Tak
Nie Tak Tak
Nie Nie Nie

Nieco inaczej jest przy odwołaniu dowolnej zgody. Tutaj zgoda ogólna jest nadrzędna w stosunku do zgody indywidualnej. Możemy to prześledzić analizując Tabelę 4

Tabela 4 Konsekwencje wycofania zgody

Czy jest zgoda indywidualna? Czy jest zgoda ogólna? Która zgoda odwołana? Czy dane o kredycie będą nadal udostępniane bankom/SKOK?
Tak Tak Indywidualna Tak, bo działa zgoda ogólna
Tak Tak Ogólna Nie, bo odwołując zgodę ogólną cofamy nasze pozwolenie na wykorzystanie danych dotyczących wszystkich kredytów, które zostały objęte zgodą ogólną w momencie wyrażania tej zgody. Skoro dotyczy to wszystkich kredytów, to również i tych ze zgodą indywidualną.
Tak Nie Indywidualna Nie, bo nie działa żadna zgoda
Nie Tak Ogólna Nie, bo nie działa żadna zgoda

 

Jak długo zgody działają?

Zgodnie z informacjami podanymi przez BIK zgoda indywidualna i zgoda ogólna działają maksymalnie przez 5 lat. Czyli jeśli udzielisz jakiejkolwiek z tych zgód i nie określisz terminu jej ważności, to będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Oczywiście możesz wskazać krótszy okres, przez jaki Twoja zgoda obowiązuje np. 1 rok. Najlepiej to zrobić w momencie udzielania zgody.

Możesz też każdą ze zgód odwołać w dowolnym momencie. Uprawnienie to gwarantuje Ci Prawo bankowe (art. 105a ust. 2).


Jak zgodę udzielić?


Zgoda indywidualna

Zgodę indywidualną najlepiej udzielić w banku czy SKOK, w którym zaciągnęliśmy zobowiązanie. Może to wymagać wizyty w banku/SKOK-u, choć Prawo bankowe (art. 105a ust. 2a) dopuszcza wyrażenie zgody także w postaci elektronicznej. Jak to zrobić łatwo i skutecznie w konkretnej instytucji, najlepiej ją o to zapytać.

Niektórzy kredytodawcy, ale nie wszyscy, proszą o taką zgodę już na etapie podpisywania umowy kredytowej. Ale możesz jej udzielić w każdej chwili, począwszy od momentu zawarcia umowy kredytowej.

Wyrażenie zgody indywidualnej oznacza, że bank lub SKOK przyjmie od Ciebie wymagane oświadczenie i przekaże stosowną informację do BIK.

Cały ten proces może trwać do 14 dni  – bank ma 7 dni na przekazanie tej informacji do BIK i BIK ma kolejne 7 dni na wprowadzenie jej do swojej bazy (Prawo bankowe art. 105 ust. 4i).

Takie oświadczenie można też złożyć bezpośrednio w BIK. Możesz to zrobić:

 1. Za pośrednictwem konta na portalu bik.pl (jeśli takie posiadasz). Wtedy korzystając z formularza kontaktu należy przesłać informację o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych o wskazanym kredycie w celach oceny ryzyka kredytowego.
 2. Udając się osobiści do Biura Obsługi Klienta BIK:
 3. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Godziny otwarcia:

poniedziałek      08:00–17:00

wtorek                 08:00–16:00

środa                    08:00–17:00

czwartek             08:00–16:00

piątek                   08:00–16:00

 1. Wysyłając prośbę pocztą tradycyjną na adres:

Biuro Obsługi Klienta BIK

Postępu 17A

02-676 Warszawa

W każdym przypadku należy podać swoje dane identyfikacyjne oraz dane identyfikacyjne kredytu, do którego zgoda jest udzielona (te ostatnie odczytasz z „kopii danych” jaką możesz bezpłatnie pobrać z BIK lub z płatnego Raportu BIK).

Jednak załatwianie tej sprawy za pośrednictwem BIK może wydłużyć ten proces, bo BIK ma 30 dni na zajęcie się sprawą. Zatem jeśli zależy Ci na czasie, to idź wprost do banku/SKOK-u i tam złóż stosowne oświadczenie.

Procedura zgody indywidualnej realizowana bezpośrednio przez bank/SKOK, może być czasami nieco kłopotliwa. Jeśli posiadasz wiele kredytów, które chcesz „przywrócić” do zbioru danych wykorzystywanych do oceny Twojego ryzyka kredytowego i każdy z nich był zaciągnięty w innej instytucji, to wtedy czeka Cię załatwienie tej sprawy w każdej z nich.

W takiej sytuacji warto zadać sobie pytanie, czy na pewno jest potrzeba udzielania zgody indywidualnej wobec wszystkich „poprawnie” spłaconych kredytów?

Na pewno takiej zgody nie należy wyrażać wobec wszystkich kredytów, które – zgodnie z ustawą Prawo bankowe – nie mogą być udostępniane przez BIK kredytodawcom bez naszej zgody. Bo jak pisałam wcześniej, do nich należą również zobowiązania, z których spłatą spóźniliśmy się do 60 dni włącznie (oczywiście jeśli takie zdarzenie miało miejsce). A jakikolwiek opóźnienie, to wysokie ryzyko negatywnej decyzji kredytowej w przyszłości. A przecież nikt nie chce komplikować sobie spraw.

Z punktu widzenia oceny wiarygodności kredytowej, nie jest też korzystnie pokazywać zbyt bogatego doświadczenia kredytowego, zwłaszcza jeśli bardzo aktywnie korzystaliśmy z kredytów w ostatnim czasie. Przykładowo, jeżeli w ciągu ostatniego roku spłaciłeś 6 kredytów, to warto pokazać 1-2 kredyty z najdłuższą, najlepszą (tzn. bez incydentów przekroczenia terminu płatności) i w miarę świeżą historią kredytową.

Więcej na temat zasad budowy dobrej historii kredytowej pisałam w 4 czynniki, które decydują o wysokości scoringu BIK

Nie ma też potrzeby wyrażania zgody na udostępnianie danych zamkniętych ponad 5 lat temu, bo te i tak nie są wykorzystywane w celu oceny ryzyka kredytowego (pisałam o tym wyżej).

Zatem zanim podejmiesz decyzję o udzieleniu zgody indywidualnej, to najpierw przeanalizuj, który kredyt warto pokazać bankom i SKOK-om, a który lepiej niech pozostanie dla nich niewidoczny.


Zgoda ogólna

Ze zgodą ogólną jest nieco inaczej. Tu z kolei lepiej taką zgodę wyrazić za pośrednictwem BIK niż banku. Wynika to z tego, że tylko kilka banków pośredniczy w przekazywaniu takich zgód do BIK, w tym: mBank, Idea Bank, BGŻ BNP Paribas, Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Citi Handlowy.

Decydując się na złożenie oświadczenia o udzieleniu zgody ogólnej bezpośrednio w BIK, możesz to zrobić na co najmniej trzy sposoby:

 1. Przekazać informację za pośrednictwem formularza dostępnego po zalogowaniu się do swojego konta na portalu bik.pl – jest to opcja dla tych osób, które posiadają takie konto. Po zalogowaniu należy wybrać ikonę Kontakt i wpisać poniższy tekst.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących wszystkich moich zobowiązań po ich wygaśnięciu oraz zobowiązań już wygasłych wobec banków oraz instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

 1. Poprosić BIK o przesłanie na adres email oświadczenia o udzieleniu zgody ogólnej. Następnie wypełnić je i odesłać do BIK na adres:

Biuro Obsługi Klienta BIK

Postępu 17A

02-676 Warszawa

O formularz oświadczenia możesz poprosić BIK telefonicznie (tel.: 22 310 44 44), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00.

 1. Wybrać się osobiście do Biura Obsługi Klienta BIK:

Postępu 17A

02-676 Warszawa

Godziny otwarcia:

poniedziałek      08:00–17:00

wtorek                 08:00–16:00

środa                    08:00–17:00

czwartek             08:00–16:00

piątek                   08:00–16:00

BIK wprowadza takie zmiany w swoim systemie w terminie do 30 dni.


Jak zgodę odwołać?

Prawo bankowe gwarantuje nam możliwość odwołania zgody w każdym czasie (art. 105a ust. 2).

Chociaż może się to wydawać dla wielu osób oczywiste, to wolę przypomnieć, że odwołać można tylko zgodę, która wcześniej została udzielona. Banki i BIK nie mogą przyjmować jakiejkolwiek zgody jako stanu domyślnego. Zawsze to konsument – właściciel danych musi wyrazić zgodę, a dopiero potem jest ona umieszczana w systemach banku czy BIK i zaczyna działać.

Generalnie, najlepiej zgodę odwołać w ten sam sposób co ją wyraziliśmy:

 1. Jeśli zrobiliśmy to bezpośrednio w BIK, to tam należy złożyć oświadczenie o odwołaniu zgody (indywidualnej lub ogólnej). Można to zrobić w ten sam sposób, co przy wyrażaniu zgody – poprzez konto na portalu bik.pl, osobiści w Centrum Obsługi Klienta BIK w Warszawie lub tradycyjną pocztą;
 2. Jeśli zrobiliśmy to za pośrednictwem banku, to należy złożyć w tym samym banku oświadczenie odwołującą zgodę indywidualna lub ogólną.

Pamiętajmy też o terminach – udzielenie i odwołanie zgody jest nieco szybsze za pośrednictwem banku, bo ma on 7 dni na zgłoszenie zmian do BIK i BIK ma kolejne 7 dni na ich wprowadzenie do swoich baz. Łącznie 14 dni. Jeśli złożymy takie dyspozycje bezpośrednio w BIK, to może to trwać nawet 30 dni, bo tyle BIK rozpatruje takie żądanie.


Co lepsze – zgoda indywidualna czy zgoda ogólna?

W mojej ocenie zdecydowanie lepiej jest udzielać zgody indywidualnej i najlepiej robić to w momencie zamykania kredytu. Wtedy już wiemy jak wygląda historia kredytowa konkretnego zobowiązania i możemy ocenić, czy pokazanie jej bankom będzie dla nas korzystne.

Słaba strona zgody ogólnej związana jest między innymi z kredytami, które jeszcze spłacamy. Wyobraź sobie sytuację, gdy któregoś dnia wyrażasz zgodę ogólną i na ten moment masz dwa kredyty spłacone bez żadnych opóźnień i już zamknięte oraz spłacasz jeszcze jeden kredyt gotówkowy. Masz go od dwóch lat i do tej pory zawsze był wzorowo obsługiwany. Po trzech miesiącach zdarzyło ci się przekroczyć termin spłaty raty o 25 dni. Spłaciłeś zaległość i po kolejnych 6 miesiącach kredyt był już spłacony w całości i bank go zamknął. Ponieważ udzieliłeś zgody ogólnej (o czym możesz nie pamiętać), to dane o tym kredycie są przez BIK udostępniane w celu oceny Twojego ryzyka kredytowego. Za kolejne trzy miesiące ubiegasz się o nowy kredyt gotówkowy. Efekt – bank odmawia Ci tego kredytu, bo Twoje dane pokazują, że nie zawsze radzisz sobie z terminową spłatą zobowiązań. Co robisz w tej sytuacji? Przypominasz sobie, że udzieliłeś zgody ogólnej i to zadecydowało o tym, że bank widział także dane o Twoich przejściowych problemach ze spłatą kredytu. Wobec tego nie pozostaje Ci nic innego jak odwołanie zgody ogólnej. I to robisz. W efekcie nie masz żadnej historii kredytowej, bo odwołanie zgody ogólnej powoduje, że żaden poprawnie spłacony i zamknięty kredyt nie jest widoczny dla banków. Aby taką historię stworzyć musisz udzielić zgody indywidualnej na te dwa kredyty, które spłacałeś terminowo. Uporządkowanie tej sprawy kosztuje Cię mnóstwo czasu, a wszystko przez udzieloną zgodę ogólną.

Inna sprawa to kredyty zamknięte, które zostały spłacone z opóźnieniem trwającym ponad 60 dni. Dane o takim kredycie mogą być udostępniane bankom/SKOK w celu oceny Twojego ryzyka kredytowego bez Twojej zgody, o ile bank/SKOK poinformuje Cię o tym i minie 30 dni od poinformowania Cię, a Ty w tym czasie nie uregulujesz zaległości. Banki/SKOK-i czasami nie dopełniają tego obowiązku, a tym samym nie nabywają (dotyczy to także BIK) prawa do wykorzystania danych o tych kredytach, gdy oceniają Twoją wiarygodność kredytową. Takie dane trafiają do podzbioru z danymi przeznaczonymi do wykorzystania przez banki w celu stosowania metod wewnętrznych – art. 105a ust. 4 Prawa bankowego. Jeśli udzielisz zgody ogólnej, to dane o takich kredytach będą mogły być udostępniane bankom i SKOK-om dla potrzeb analizy Twojego ryzyka kredytowego. Bo zgoda ogólna odnosi się do wszystkich zamkniętych kredytów na moment udzielenia takiej zgody (o ile zostały zamknięte nie wcześniej niż 5 lat przed wyrażeniem takiej zgody).

Nie należy też całkowicie przekreślać użyteczności tego rodzaju zgody. Jeśli jesteś super solidnym kredytobiorcą, który nie przesadza z liczbą kredytów i nigdy nie miałeś kłopotów z terminową spłatą rat kredytów i wiesz, że zawsze będziesz je obsługiwał na czas, to zgoda ogólna jest dla Ciebie. Jednym oświadczeniem zadbasz o zasilanie Twojej historii kredytowej nowymi, pozytywnymi informacjami o kredytach zamkniętych.

Jak widać ocena poszczególnych zgód nie jest jednoznaczna. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Na pewno przed udzieleniem jakiejkolwiek zgody należy odnieść je do swojej sytuacji i udzielić tej, która lepiej przysłuży się naszej historii kredytowej.


Gdzie sprawdzić czy udzieliłem zgody i jaką?

Jeśli nie wiesz, czy udzielałeś kiedykolwiek jakiejkolwiek zgody, to możesz to sprawdzić pobierając swoje dane z BIK.

Możesz uzyskać swój bezpłatny raport, który przysługuje Ci w oparciu o art. 15 RODO tzw. „kopię danych”. Jak pobrać taki raport opisałam w Jak pobrać kopię danych?

Możesz też skorzystać z płatnego Raportu BIK. Jak uzyskać taki raport opisałam w Jak pobrać Raport BIK?

W każdym z tych raportów jest wykazane, do których zobowiązań udzieliłeś zgody indywidualnej i czy udzieliłeś zgody ogólnej.

O ile odwołując zgodę ogólną nie musisz wskazywać kredytów, względem których ona obowiązywała, to odwołując zgodę indywidualną musisz wskazać, z którym kredytem była ona związana. Informacje potrzebne do opisania tego kredytu (o ile ich nie pamiętasz) znajdziesz również w obu wspomnianych wyżej raportach – rodzaj kredytu, data zawarcia umowy kredytowej, bank, który udzielił kredytu.

Wydawałoby się prosta zgoda, a wcale aż taką prostą nie jest. Mam nadzieję, że informacje jakie zawarłam w tym opracowaniu pozwolą Ci łatwiej podjąć decyzję, który rodzaj zgody jest dla Ciebie najlepszy.

.

Czy te informacje są dla Ciebie interesujące? Podziel się swoją opinią. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące tego tematu, to możesz je zadać wykorzystując formularz „Zadaj pytanie” lub w komentarzu.

Poleć artykuł w mediach społecznościowych, aby więcej osób mogło dowiedzieć się jak działa zgoda indywidualna oraz zgoda ogólna i w ten sposób ułatwić im zarządzanie swoją historią kredytową.

.

[1] Pisząc „pozytywne” będę miała na myśli informacje o braku opóźnień w spłacie kredytu lub opóźnienia trwające nie dłużej niż 60 dni.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *