BIK wycofał Informację Ustawową. Teraz mamy RODO i „kopię danych”

BIK, Biuro Informacji Kredytowej, bezpłatny raport z BIK, BIK za darmo, historia kredytowa, raport BIK, Informacja Ustawowa, kopia danych BIK
Co to jest „kopia danych”?

 

Od 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwane w skrócie RODO. Rozporządzenie te zapewnia konsumentom możliwość dostępu do zebranych na ich temat danych w postaci tzw. kopii danych.

Wszystko po to, abyśmy mieli świadomość, jakie dane są przetwarzane, abyśmy mogli sprawdzać czy są one poprawne, a także czy nie są wykorzystywane niezgodnie z prawem i naszą wolą.

Prawa konsumenta w zakresie dostępu do „kopii danych” zostały zapisane w artykule 15 Rozporządzenia. Poniżej przytaczam go w całości.

„Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2.Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4.Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.”

Warto też zajrzeć do preambuły do RODO, bo tam ustawodawca unijny wyjaśnia różne kwestie związane między innymi z prawem dostępu do kopii naszych danych.


„Kopia danych” z BIK

 

BIK w odpowiedzi na obowiązek udostępniania konsumentom „kopii danych” udostępnia taki raport, ale zabrał za to możliwości pobrania bezpłatnego raportu Informacja Ustawowa.

Przypomnę, że Informacja Ustawowa była nam przekazywana jako realizacja obowiązku wynikającego z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (art. 33). Od 24.05.2018 r. obowiązuje nowa Ustawa o ochronie danych osobowych, w której nie ma już zapisów mówiących o obowiązku administratora danych w zakresie udzielania informacji dotyczących danych osobowych konsumenta. Taki zapis jest już niepotrzebny, bowiem prawa konsumenta wobec swoich danych zostały opisane w przytoczonym przeze mnie wyżej Rozporządzeniu, które obowiązuje bezpośrednio w całej Unii Europejskiej.

Zatem, nie ma już możliwości pobrania z BIK Informacji Ustawowej, ale można pobrać „kopię danych”. Niestety dostęp do niej jest nieco inny niż był do Informacji Ustawowej.

Wniosek o bezpłatne udostępnienie danych z BIK, czyli obecnie „kopii danych”, możemy składać:

 • osobiście odwiedzając Centrum Obsługi Klienta BIK w Warszawie,
 • pocztą tradycyjną, wysyłając pismo na adres Centrum Obsługi Klienta BIK,
 • elektronicznie poprzez konto na portalu www.BIK.pl,
 • e-mailem uwierzytelnionym podpisem kwalifikowanym.

Szczegółowy opis jak pobrać „kopię danych” z BIK znajdziesz w Poradniku Jak pobrać z BIK „kopię danych”?

W każdym z tych przypadków musimy napisać krótki wniosek o udostępnienie tego raportu. Może on tak wyglądać:

„Zgodnie z artykułem 15 RODO, proszę o udostępnienie pełnej kopii moich danych, które przetwarza BIK. Proszę, aby nie była to tylko „kopia danych”, którą BIK udostępnia standardowo, ale także jej uszczegółowienie.”

Wnioskując o „kopię danych” osobiście lub wysyłając wniosek pocztą tradycyjną, otrzymamy „kopię danych” w postaci wydruku. BIK nie wysyła takich danych na adres e-mail. Jeśli wyślesz wniosek za pośrednictwem konta na portalu BIK, to raport z danymi otrzymasz w postaci pliku pdf, który będziesz mógł pobrać z konta na portalu BIK. Plik pdf otrzymasz również wtedy, gdy wniosek wyślesz e-mailem uwierzytelnionym podpisem kwalifikowanym.

W żadnym z tych przypadków „kopii danych” nie otrzymamy „od ręki”. Wcześniej „od ręki” można było uzyskać Informację Ustawową, jeśli wybraliśmy się po nią osobiście do Centrum Obsługi Klienta BIK w Warszawie. W pozostałych przypadkach – wniosek wysłany pocztą tradycyjną albo elektronicznie – Informacja Ustawowa była nam dostarczana w ciągu 30 dni. Było to zazwyczaj około 30 dnia. Termin 30-dniowy wynikał z zapisów nieobowiązującej już Ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z motywem 59 preambuły do RODO, „kopię danych” powinniśmy otrzymać bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca. BIK więc udostępnia nam ten raport około 30 dnia od wpłynięcia winosku. Ponadto BIK na swojej stronie informuje, że gdy Twoja prośba o „kopię danych” będzie skomplikowana lub do BIK napłynie duża liczba takich żądań, to termin ten może być wydłużony o kolejne dwa miesiące. BIK poinformuje Cię wtedy o przyczynach tej zmiany.

„Kopię danych” otrzymasz bezpłatnie, jeśli wystąpisz o nią nie częściej niż co 6 miesięcy (informacja ze strony BIK). Okres 6 miesięcy został określony przez BIK. Zgodnie z RODO bezpłatna powinna być pierwsza „kopia danych”. Za kolejne BIK może pobrać opłatę w „rozsądnej wysokości”. Obecnie BIK ustalił tę opłatę na poziomie 21 zł brutto.

Ponadto, BIK informuje, że w przypadku, gdy „Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, BIK może pobrać rozsądną opłatę z tytułu komunikacji lub podjęcia działań, albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.”

 

Przedstawiłam tu kilka ogólnych informacji związanych z „kopią danych” udostępnianą przez BIK. Nie otrzymałam jeszcze swojej „kopii danych”  więc nie mogę opisać zawartości tego raportu. Jak tylko będę miała do niego dostęp, to przeanalizuję jego zawartość i podzielę się wnioskami.

„Kopię danych” otrzymałam z BIK i opis tego raportu znajdziesz tutaj.

.

Poleć artykuł w mediach społecznościowych, aby więcej osób mogło dowiedzieć się, jaki są zasady pobierania bezpłatnego raportu z BIK.

Pin It

Komentarze do “BIK wycofał Informację Ustawową. Teraz mamy RODO i „kopię danych”

 1. Masz już swoją kopię? Czym się różni od poprzednich wersji informacji ustawowych?
  Ja dopiero w październiku będę mógł wystąpić o swoja kopię

  • Mariola Kapla 2018-08-07 at 18:23 - Odpowiedz Author

   Tak. Otrzymałam z BIK „kopię danych”. W zakresie danych o historii kredytowej zgromadzonych w BIK jest to w zasadzie Informacja Ustawowa, które była udostępniana przez BIK przed wprowadzeniem „kopii danych”. Są jedynie drobne różnice np. zmieniona jest kolejność poszczególnych części raportu, a także dodana informacja o zgodzie indywidualnej oraz zgodzie ogólnej. Nie ma bardziej szczegółowych informacji o historii kredytowej niż było to w ostatniej Informacji Ustawowej.
   Złożyłam zapytanie do BIK w sprawie tej – moim zdaniem – nieco za ubogiej „kopii danych”. Czekam na odpowiedź. Podzielę się opinią po zamknięciu tematu z BIK.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *