8 ważnych informacji potrzebnych do zrozumienia nowej oceny punktowej, którą BIK sprzedaje konsumentom

BIK sprzedaje konsumentom nowy Raport BIK wraz z nową oceną punktową BIK

BIK sprzedaje konsumentom nowy Raport BIK wraz z nową oceną punktową BIK

Ostatnio sporo piszę na temat nowego, płatnego Raportu BIK, który Biuro Informacji Kredytowej (BIK) udostępniło konsumentom. Możliwość jego zakupu istnieje od 21.12.2017 r.

Zajmuję się tym tematem szerzej ponieważ w nowym Raporcie BIK jest – poza elementami wizualnymi – kilka istotnych zmian w stosunku do raportu Profil Kredytowy Plus.

Ten ostatni był dotychczas podstawowym, płatnym zestawieniem danych jakie konsument mógł kupić w BIK. Ponadto Profil Kredytowy Plus ma być docelowo wycofany i zastąpiony właśnie przez ten nowy raport.

W Raporcie BIK wśród istotnych zmian znajdują się nowa ocena punktowa BIK, Wskaźnik BIK oraz dane z bazy Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor.

Spośród nich – moim zdaniem – najważniejszą zmianą jest udostępnienie konsumentom nowej oceny punktowej BIK.

Jest to wręcz rewolucyjna zmiana, bowiem wykorzystano nie tylko nowy model, na podstawie którego generowana jest ta ocena, ale także zmieniono sposób jej prezentacji.

Ponadto jest to pierwsza zmiana oceny punktowej udostępnianej przez BIK klientom indywidualnym (czyli nam, konsumentom), jaka miała miejsce od momentu rozpoczęcia jej sprzedaży konsumentom w 2007 roku.

Szczegółowo o zawartości tego raportu, w tym o nowych elementach jakie tam się pojawiły pisałam w BIK zmienia ofertę dla konsumentów – nowy Raport BIK.

Chcę też podkreślić, że BIK nie udostępnił do tej pory żadnych wartościowych materiałów dla konsumentów, które – w mojej ocenie – mogłyby pomóc zrozumieć tą nową punktację. A bez tych informacji, wyjaśnień sprzedawana ocena wydaje się mało wartościowa dla konsumenta.

Dlatego ten artykuł chciałabym poświęcić w całości omówieniu nowej oceny punktowej, którą znajdziesz w swoim Raporcie BIK.

Piszę między innymi o tym, czym ta ocena jest, a czym nie jest, jak ją interpretować, co ją różni od oceny poprzednio udostępnianej przez BIK i jakie może ona mieć znaczenie dla banków oceniających naszą wiarygodność kredytową.

Aby lepiej wyjaśnić te kwestie, posłużę się skanami fragmentów raportów – Raport BIK oraz Profil Kredytowy Plus zawierających moją oceną punktową BIK.

 

Gdzie znajdziesz ocenę punktową w Raporcie BIK i Profilu Kredytowym Plus?

 

W nowym Raporcie BIK ocena punktowa jest prezentowana na początku tego raportu, w sekcji „Ocena punktowa BIK”. Sekcja ta wygląda jak na poniższym obrazku.

Źródło: portal www.bik.pl

W raporcie Profil Kredytowy Plus ocena punktowa jest prezentowana w części „Ocena punktowa aktualna na dzień….”. I wygląda to jak na poniższym zdjęciu.

Źródło: portal www.bik.pl

I do tych dwóch skanów pochodzących z portalu www.bik.pl będę odwoływała się w dalszej części artykułu, jeśli będzie potrzeba odnieść się do sposobu prezentacji oceny punktowej BIK w którymkolwiek z powyższych raportów.

 

Jak jest prezentowana informacja o ocenie punktowej w Raporcie BIK, a jak w Profilu Kredytowym Plus?

 

Raport BIK

 

W nowym Raporcie BIK ocena punktowa jest prezentowana w postaci:

–  liczby

Zgodnie z informacją na stronie www.BIK.pl ocena punktowa może przyjąć wartość od 1 do 100.

Przy czym zakres ten nie jest zakresem punktacji jaką można uzyskać z modelu, który został wykorzystany do obliczenia  prezentowanej oceny punktowej (o tym, jaki to jest model piszę w dalszej części opracowania);

– graficznej

Im ocena punktowa BIK jest bliższa 100, tym pełniejszy jest niebieski obwód koła.

Ta interpretacja nie ma żadnego znaczenia merytorycznego. Służy jedynie wizualnej ocenie, gdzie ten nasz scoring BIK się plasuje – bliżej maksymalnych wartości (czyli wiarygodność kredytowa jest bardzo wysoka), wartości środkowych (trudno taką wiarygodność kredytową ocenić nie będąc bankiem), czy raczej bliżej minimum (czyli wiarygodność kredytowa jest bardzo niska).

 

Profil Kredytowy Plus

 

W raporcie Profil Kredytowy Plus ocena punktowa jest prezentowana w postaci:

– liczby

Ocena pochodzi z zakresu od 192 do 631 punktów.

Jest nieprzekształconą w żaden sposób wartością uzyskaną z jednego z modeli scoringowych BIK;

– graficznej

Graficznie jest prezentowana w postaci gwiazdek. Im wyższa ocena punktowa BIK, tym więcej gwiazdek.

 

Jak gwiazdki są przypisywane do scoringu BIK opisałam w artykule Gwiazdki BIK”. Czym są i jak je interpretować?

Zatem nowa ocena punktowa BIK jest prezentowana na Raporcie BIK:

 • w postaci liczby z zakresu od 1 do 100,
 • graficznie z wykorzystaniem obrazu koła, czyli nie ma już „gwiazdek” i co ważne – nie ma ona przełożenia na „gwiazdki BIK”.

 

Jaki model scoringowy BIK jest wykorzystywany do naliczenia oceny punktowej w Raporcie BIK i Profil Kredytowy Plus?

 

Profil Kredytowy Plus

 

W raporcie Profil Kredytowy Plus oraz BIK Pass Biuro Informacji Kredytowej udostępnia konsumentom ocenę punktową obliczaną na podstawie modelu oceny punktowej BIK II generacji, który nazywa się BIKSco CreditRisk.

Zakres możliwych do uzyskania punktacji z tego modelu wynosi od 192 do 631 punktów.

 

Raport BIK

 

Zgodnie z informacją otrzymaną z BIK, ocena punktowa udostępniana w Raporcie BIK jest obliczana w oparciu o model oceny punktowej BIK III generacji, który nosi nazwę BIKSco CreditRisk 3. Jest to najnowszy model scoringowy BIK przeznaczony do oceny wiarygodności kredytowej konsumentów ubiegających się o dowolny produkt kredytowy.

Zakres możliwych do uzyskania punktacji z modelu BIKSco CreditRisk 3 wynosi od 98 do 711 punktów.

Jednak ta punktacja nie jest prezentowana wprost w Raporcie BIK. Jest ona jeszcze przekształcana tak, aby jej wartość mieściła się w zakresie od 1 do 100.

Pierwotnie na Infolinii BIK uzyskałam informację, że prezentowana w Raporcie BIK ocena jest to procent obliczonej na podstawie modelu BIKSco CreditRisk 3 oceny punktowej w stosunku do maksymalnej wartości oceny jaką można uzyskać z tego modelu.

We wcześniejszej wersji tego artykułu pisałam, że taka formuła jest jednak wątpliwa ponieważ oznaczałoby to, że z modelu BIKSco CreditRisk 3 jest możliwe uzyskanie scoringu o wartościach mniejszych niż 98.

Zgodnie z zapowiedzią poprosiłam BIK o komentarz do tej sytuacji i otrzymałam poniższą informację:

„….ocena punktowa prezentowana w nowym Raporcie BIK jest wynikiem normalizacji przedziału właściwego dla modelu BIKSco CreditRisk 3 do zrozumiałego dla naszych klientów przedziału 1-100. Normalizacja ta została wykonana metodą normalizacji min-max, pozwalającą na liniową transformację danych z jednego przedziału na inny.”

Zatem do obliczenia nasze oceny punktowej prezentowanej w Raporcie BIK wykonywane jest przeliczenie w oparciu o poniższy wzór (albo inny wzór będącą jego przekształceniem):

gdzie:

Snew – ocena punktowa z Raportu BIK

S – oryginalna ocena punktowa z modelu BIKSco CreditRisk 3

min – minimalna wartość punktów z modelu BIKSco CreditRisk 3 (wynosi 98)

max – maksymalna wartość punktów z modelu BIKSco CreditRisk 3 (wynosi 711)

newmax – maksymalna wartość punktów z nowego zakresu (wynosi 100)

newmin – minimalna wartość punktów z nowego zakresu (wynosi 1)

 

Wobec tego chcąc poznać swój „oryginalny” scoring BIK pochodzący z modelu BIKSco CreditRisk 3 należy zastosować poniższą formułę:

Zatem jeśli moja ocena punktowa wyniosła 96 (podstawiamy za Snew =96) w Raporcie BIK to oznacza, że w oryginale wynosi ona 686 punkty (na skali od 98 do 711 punktów) i pochodzi ona z modelu BIKSco CreditRisk 3.

Podsumowując, w nowym Raporcie BIK udostępniana jest ocena punktowa obliczona w oparciu o całkiem inny model scoringowy BIK niż ocena udostępniana w raporcie Profil Kredytowy Plus oraz BIK Pass. Ponadto, ta ocena jest dodatkowo przekształca tak, aby jej wartość mieściła się w zakresie od 1 do 100.

O tym, że BIK posiada wiele modeli scoringowych i co z tego wynika dla konsumentów pisałam w artykule Scoring BIK, a właściwie scoringi BIK.

 

Czy można ocenę BIKSco CreditRisk 3 przeliczyć na BIKSco CreditRisk i odwrotnie?

 

Niestety nie jest to możliwe.

Oba modele zostały zbudowane jako odrębne narzędzia oceny wiarygodności kredytowej konsumentów. Różni je bardzo wiele rzeczy. Dlatego nie jest możliwe wzajemne przeliczanie tych ocen.


Źródło: Mariola Kapla, BIKSco CreditRisk 3. Nowa generacja modelu scoringowego Biura Informacji Kredytowej, czasopismo Bank, 2013, nr 11

Natomiast BIK pokazał wyniki porównania jak zmieniła się ocena punktowa BIK kredytobiorców po zastosowaniu nowego modelu – BIKSco CreditRisk 3.

Okazuje się, że tylko 1% osób ubiegających się o kredyt może liczyć na taką samą punktację z obu modeli scoringowych BIK. 37% osób uzyska niższą punktację jeśli zostanie ona naliczona w oparciu o model BIKSco CreditRisk 3. Dla 62% wnioskujących o kredyt wykorzystanie modelu BIKSco CreditRisk 3 będzie korzystne – otrzymają wyższą punktację niż gdyby użyto modelu BIKSco CreditRisk.

Zatem patrząc z perspektywy wszystkich osób ubiegających się o kredyt, lepiej jest być ocenianym nowym modelem. Po prostu wiele osób może liczyć na wyższą punktację nie zmieniając swojej historii kredytowej.

Natomiast perspektywa pojedynczej osoby nie jest już tak dobra. Prawie 40% osób występujących o kredyt otrzyma niższą punktację BIK jeśli do jej obliczenia zostanie zastosowany nowy model BIK.

Warto jednak pamiętać, że modele scoringowe BIK są budowane dla potrzeb ograniczania, zarządzania ryzykiem kredytowym konsumentów w instytucjach finansowych. A zatem z tej perspektywy są budowane.

Lepsze działanie kolejnych generacji modeli scoringowych (a przede wszystkim po to buduje się nowe modele scoringowe) wiąże się nierozerwalnie z tym, że większość z nas otrzyma inną, czasami niższą, ocenę scoringową naliczoną w oparciu o te modele.

To są liczby z 2014 roku, ale pewnie aktualnie te odsetki niewiele się różnią, bo scoring z perspektywy ogółu kredytobiorców nie zmienia się w takim okresie. Chyba, że pojawi się jakaś znacząca zmiana na rynku np. zaprzestaniemy masowo spłacać swoje kredyty lub zaczniemy zaciągać niespotykaną dotąd liczbę kredytów. Ale takich zdarzeń w Polsce nie było w ostatnich kilku latach.

 

Jak interpretować nową ocenę punktową BIK?

 

Przy interpretacji credit scoringu, w tym każdej oceny punktowej BIK obowiązuje zasada, że im wyższa punktacja, tym wyższa wiarygodność kredytowa ocenianej osoby.

A jaką wartość oceny punktowej BIK prezentowanej na Raporcie BIK należy uznać za minimalną, aby banki oceniły naszą wiarygodność kredytową za wystarczająco wysoką do uzyskania kredytu czy pożyczki? Niestety nie ma takiej jednej liczby.

Kilka wskazówek jak interpretować scoring BIK zawarłam w tekście 5 wskazówek jak interpretować „scoring BIK”. I z tych wskazówek skorzystam również teraz.

Moim zdaniem, chcąc zinterpretować ocenę punktową BIK z Raportu BIK należy:

 1. Przeliczyć uzyskaną ocenę do wartości „oryginalnej” (czyli do oceny scoringowej pochodzącej z modelu BIKSco CreditRisk 3) według formuły podanej wyżej;
 2. Zinterpretować uzyskaną wartość zgodnie ze wskazówkami podanymi w artykule 5 wskazówek jak interpretować „scoring BIK”, czyli odnieść go do poniżej tabeli:
Ocena punktowa BIK Orientacyjna interpretacja oceny punktowej Komentarz
550+ Bardzo dobra Twój „scoring BIK” przewyższa średni „scoring BIK” Polaków

W ocenie banków Twoja wiarygodność kredytowa powinna być bardzo wysoka

500-549 Dobra Twój „scoring BIK” oscyluje blisko średniego „scoringu BIK” Polaków

Banki zapewne ocenią Cię jako rzetelnego kredytobiorcę

400-499 Przeciętna Twój „scoring BIK” jest poniżej średniego „scoringu BIK” Polaków

Tylko część banków oceni Twoją wiarygodność kredytową jako wystarczającą do uzyskania kredytu

<400 Słaba Twój „scoring BIK” jest znacznie poniżej średniego „scoringu BIK” Polaków

Taki scoring wskazuje, że jesteś ryzykownym kredytobiorcą dla banków. Możesz więc mieć problem z uzyskaniem kredytu, jeśli bank oprze się na „scoringu BIK” przy ocenie Twojego ryzyka kredytowego

Polecam takie postępowanie ponieważ strasznie trudno jest interpretować wprost wartość oceny punktowej BIK podawaną w Raporcie BIK. Bo jak zinterpretować np. wartość 55, 65 w kontekście wiarygodności kredytowej? Jak to odnieść do wartości scoringu BIK, które banki czasami podają klientom jako wymagane do uzyskania pozytywnej oceny wiarygodności kredytowej? Po prostu sensownie nie można tego zrobić.

 

Czy każda osoba zobaczy ocenę punktową w swoim Raporcie BIK?

 

Oczywiście nie każdy zobaczy w swoim Raporcie BIK ocenę punktową. Po prostu nie dla każdego możliwe jest naliczenie takiej oceny. Co ma swoje uzasadnienie.

Zresztą podobnie jest w Profilu Kredytowym Plus oraz w BIK Pass. Wiele osób, które kupiło te raporty nie zobaczyło swojej oceny punktowej BIK. Chociaż być może kupili taki raport tylko po to, aby poznać swój scoring BIK. Zamiast punktacji BIK otrzymywali informację, że nie jest możliwe naliczenie dla nich tej oceny.

Według danych BIK spośród 23,5 mln osób, o których jakiekolwiek informacje znajdują się w bazie BIK 64% otrzyma ocenę punktową BIK obliczoną w oparciu o model BIKSco CreditRisk 3. To oznacza, że dla ok. 15 mln dorosłych Polaków możliwe jest naliczenie scoringu BIK w oparciu o ten nowy model.

Źródło: M. Cholewa, FINTECH – JAKO DRIVER ROZWOJU BANKÓW, IX Kongres Ryzyka Bankowego, 2016 r.

Patrząc na kolejne wartości na powyższym wykresie widać, że 1,2 mln osób nie otrzyma scoringu BIK ponieważ już mają duże problemy ze spłatą kredytów. A to oznacza, że ich ryzyko kredytowe wynosi 100% i nie ma co prognozować tego ryzyka, czyli naliczać oceny scoringowej.

Dalej, 0,5 mln osób ma zbyt krótką historię kredytową, aby móc na tej podstawie prognozować wiarygodność kredytową. Dlatego oceny punktowej na Raporcie BIK również nie zobaczą.

Z kolei 4,5 mln osób ma historię kredytową, ale są w niej kredyty zamknięte dość dawno. Brak w miarę świeżej i wystarczająco długiej historii kredytowej uniemożliwia naliczenie wiarygodnej oceny scoringowej BIK.

2,4 mln osób to osoby, które mają historię kredytową w BIK, ale są nieaktywnymi kredytobiorcami. Na przykład posiadają tylko bezumowny debet w koncie. Jest zbyt mało informacji, aby dokonać wiarygodnej prognozy ryzyka kredytowego.

Jak widać, prawie 8,5 mln dorosłych Polaków nie zobaczy w Raporcie BIK swojej oceny punktowej. I nie zobaczy jej dlatego, że ich historia kredytowa nie spełnia minimalnych warunków wymaganych do wyznaczenia tej oceny.

Aby ocena punktowa obliczana w oparciu o dane o historii kredytowej była jak najbardziej wiarygodna, ta historia musi spełniać pewne wymagania co do jej długości, kompletności, aktualności i dostępności. Na możliwość naliczenia scoringu BIK wpływa również fakt, jak obecnie spłacasz kredyty.

Te minimalne wymagania można zebrać w 3 warunki, których spełnienie daje duże szanse na uzyskanie oceny punktowej BIK. Pisałem o tym szczegółowo w artykule 3 warunki jakie musisz spełnić, aby uzyskać scoring BIK. I teraz skorzystam właśnie z tych wskazówek.

Z dużym prawdopodobieństwem scoring BIK zostanie Ci naliczony gdy:

1 warunek:  Posiadasz co najmniej jeden kredyt:

 • którego jesteś głównym kredytobiorcą albo współkredytobiorcą i
 • który ma co najmniej pół roku w miarę świeżej historii i
 • dla którego bank przesyła do BIK regularnie (nie rzadziej niż raz w miesiącu) informacje o tym, jak spłacasz ten kredyt i jakie masz na nim zadłużenie i
 • jeśli jest to kredyt poprawnie spłacony i już zamknięty, to wydałeś zgodę na jego przetwarzanie po zamknięciu do celów oceny ryzyka kredytowego i
 • jeśli jest to kredyt zamknięty, który w swojej historii był spłacany z opóźnieniami od 61 do 90 dni, to bank przekazał do BIK informację, że poinformował Cię o zamiarze przetwarzania tych danych bez Twojej zgody (więcej informacji na temat podstaw prawnych przetwarzania przez BIK danych o Twoich kredytach zamkniętych znajdziesz tutaj Jakie dane o Polakach gromadzi BIK, na jakich zasadach i komu je udostępnia?)

i

2 warunek:  Nie posiadasz jako główny kredytobiorca lub współkredytobiorca żadnego kredytu, ze spłatą którego masz duże problemy tzn. w ostatnich miesiącach nie możesz mieć zaległości w spłacie większych niż 90 dni, nie była prowadzona wobec Ciebie windykacja ani egzekucja

i

3 warunek:  Nie poręczasz kredytu, który ma duże zaległości w spłacie (zazwyczaj powyżej 180 dni).

Jeśli spełniasz te warunki, to szansa na to, że zobaczysz interesujące Cię „trzy cyfry” jest duża.

Gdy chcesz kupić Raport BIK, bo interesuje Cię ile wynosi Twoja ocena punktowa BIK, to warto najpierw spojrzeć na te kryteria. W ten sposób możesz ocenić, czy Twoja historia kredytowa daje szansę na uzyskanie tej oceny. Jeśli nie, bo na przykład od 2 lat nie miałeś żadnego kredytu, to w Raporcie BIK oceny punktowej nie będzie. Zatem nie otrzymasz informacji, którą chciałeś poznać.

 

Od jakich czynników zależy wysokość oceny punktowej w Raporcie BIK?

 

Niestety BIK nie podaje na swoich stronach szczegółowych informacji o tym, jakie kategorie informacji wpływają na ocenę punktową BIKSco CreditRisk 3, a w efekcie na ocenę punktową BIK prezentowaną w Raporcie BIK i jaki jest ich udział w tej ocenie.

Szczegółowe dane w tym zakresie, które BIK nam udostępnił do tej pory, dotyczą modelu BIKSco CreditRisk, a więc oceny, która jest zawarta w Profilu Kredytowym Plus oraz w raporcie BIK Pass.

Tym niemniej można się nad tym chwilę zastanowić i dojść do pewnych wniosków.

Oceny punktowe BIK są naliczane na tej samej podstawie – raporcie kredytowym. A tam znajdują się informacje między innymi o tym:

 • jak spłacamy swoje kredyty,
 • jakie kredyty poręczamy,
 • jak wiele kredytów posiadamy,
 • z jakich kredytów korzystaliśmy i kiedy,
 • jak często ubiegamy się o kredyty,
 • w jakim stopniu wykorzystujemy limity kredytowe.

Zatem te modele wykorzystują ten sam zakres danych, który opisuje te same zachowania kredytowe – jakość obsługi kredytów, naszą aktywność kredytową, doświadczenie kredytowe, wykorzystanie limitów, ubieganie się o nowe kredyty.

Poza tym są określone zachowania kredytowe, które mają duży wpływ na prognozę tego, jak będziemy w  przyszłości spłacać swoje kredyty. I te zachowania nie zmieniają się istotnie na przestrzeni lat, a nawet są podobne wśród różnych narodów.

Jak spojrzymy na informacje oceniane przez modele scoringowe ryzyka kredytowego w USA, to się okazuje, że są one podobne do zachowań kredytobiorców, które są oceniane przez BIK.

Stąd można przyjąć, że na nową ocenę punktową BIK prezentowaną w Raporcie BIK wpływają te same albo bardzo podobne kategorie informacji do tych, które kształtują ocenę punktową udostępnianą w raporcie Profil Kredytowy Plus oraz BIK Pass. Zatem będą to:

 1. Jakość spłacania kredytów
 2. Aktywność kredytowa
 3. Poziom wykorzystania limitów kredytowych
 4. Ubieganie się o nowe kredyty

Szczegółowo na temat zachowań kredytowych, które mieszczą się w tych kategoriach pisałam w 4 czynniki, które decydują o wysokości scoringu BIK. Porady tam zawarte mogą być pomocne, aby zrozumieć jakie szczegółowe zachowania kredytowe są pożądane dla osiągnięcia wysokiej oceny wiarygodności kredytowej.

Natomiast nie należy sugerować się podanymi tam wartościami procentowymi, bowiem odnoszą się one do wpływu tych kategorii na ocenę punktową BIKSco CreditRiksk.

A w przypadku Raportu BIK interesuje nas nowa generacja tego modelu – BIKSco CreditRisk 3. I w tym modelu na pewno wpływ poszczególnych informacji na ocenę punktową BIK jest inny.

Na razie BIK nie podzielił się z konsumentami tą informacją. Złożyłam takie zapytanie do BIK.

 

Ocena punktowa w Raporcie BIK a oceny punktowe BIK stosowane przez banki

 

W jaki sposób ocena punktowa z Raportu BIK przekłada się na ocenę punktową BIK wykorzystywaną przez banki?

Wprost nie przekłada się w żaden sposób.

Ale znowu można dokonać pewnego wnioskowania.

Jeśli Twoja ocena punktowa w Raporcie BIK jest bardzo wysoka (bliska 100), to z pewnością Twoja ocena punktowa pobrana przez bank z BIK też będzie wysoka, niezależnie od modelu na podstawie którego zastała naliczona.

Jeśli Twoja ocena punktowa w Raporcie BIK jest bardzo niska (ok. 40), to z pewnością Twoja ocena punktowa pobrana przez bank z BIK też będzie niska, niezależnie od modelu wykorzystanego do jej naliczenia.

Ale osób z bardzo wysoką oceną i osób z bardzo niską oceną punktową BIK nie będzie aż tak dużo. Co z pozostałymi osobami?

Tutaj proponuję:

 1. Najpierw ustal jaki masz scoring z modelu BIKSco CreditRisk 3, czyli przelicz ocenę punktową z Raportu BIK do wartości oryginalnej (BIKSco CreditRisk 3) wg formuły podanej przeze mnie wcześniej;
 2. Jeśli chcesz porównać ten scoring z tym co bank pobrał (pobierze) z BIK, to musisz zapytać bank z jakiego modelu scoringowego BIK pochodzi ocena, którą pobierają.

Jeśli z tego samego modelu tj. BIKSco CreditRisk 3, to możliwe jest porównanie tych ocen. Ale pamiętaj, że nie muszą one być takie same. Przyczyn różnic może być kilka. Ale o tym napiszę w odrębnym artykule.

Jeśli pochodzi ona z modelu BIKSco CreditRisk, to tych ocen nie należy odnosić do siebie. Chociaż może się zdarzać, że będą one podobne, to zazwyczaj jednak będą się istotnie różniły.

 

Podsumowanie

 

Jako podsumowanie tematu nowej oceny punktowej BIK w Raporcie BIK przygotowałam tabelę, w której zawarłam porównanie tej oceny z oceną punktową, która jest elementem Profilu Kredytowego Plus oraz BIK Pass.

Ocena punktowa BIK Raport BIK Profil Kredytowy Plus/BIK Pass
Sposób prezentacji Liczba

Prezentacja graficzna – na bazie obwodu koła

Liczba

Prezentacja graficzna – gwiazdki

Z jakiego modelu BIK pochodzi ocena? BIKSco CreditRisk 3 BIKSco CreditRisk
Czy prezentowana ocena jest przetworzeniem oceny z modelu BIK? Tak Nie
Zakres oceny Zakres oceny punktowej BIK prezentowanej w Raporcie BIK to 1-100

Zakres oceny z modelu BIKSco CreditRisk 3 98-711

Zakres oceny z modelu BIKSco CreditRisk  192-631
Czy ocena jest naliczana dla każdego? Nie. Tylko dla tych co spełniają minimalne warunki uzyskania oceny punktowej BIK Nie. Tylko dla tych co spełniają minimalne warunki uzyskania oceny punktowej BIK
Co wpływa na ocenę? Te same albo zbliżone kategorie informacji co w przypadku modelu BIKSco CreditRisk 1. Jakość spłacania kredytów

2. Aktywność kredytowa

3. Poziom wykorzystania limitów kredytowych

4. Ubieganie się o nowe kredyty

Jaki jest wpływ poszczególnych kategorii informacji na ocenę? Brak informacji 1. Jakość spłacania kredytów – 76%

2. Aktywność kredytowa – 11%

3. Poziom wykorzystania limitów kredytowych – 8%

4. Ubieganie się o nowe kredyty – 5%

Czy banki wykorzystują tą ocenę? Nie. Banki nie wykorzystują oceny punktowej BIK w postaci prezentowanej w Raporcie BIK Tak. Część banków korzysta z tej oceny punktowej BIK

Moim zdaniem ocena punktowa BIK sprzedawana wraz z Raportem BIK w obecnej postaci nie ma dużej wartości dla konsumenta.

Jej sposób prezentacji (przekształcenie oryginalnej oceny punktowej) utrudnia jej interpretację zwłaszcza, jeśli ktoś chciałby ją odnieść do oceny punktowej pobranej z BIK przez bank.

Ponadto brak szczegółowych informacji na temat wpływu różnych zachowań kredytowych na tą ocenę sprawia, że trudno jest osobie bez głębszej wiedzy na temat scoringu BIK odnieść ją do tego, co dla banków jest istotne w ocenie wiarygodności kredytowej konsumenta.

 

Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem swojej nowej oceny punktowej BIK, to musisz kupić Raport BIK. Jak to zrobić opisałam w Jak pobrać nowy Raport BIK?

Czy te informacje są dla Ciebie interesujące? Podziel się swoją opinią. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące tego tematu, to możesz je zadać wykorzystując formularz „Zadaj pytanie” lub w komentarzu.

Poleć artykuł w mediach społecznościowych, aby więcej osób mogło dowiedzieć się czym jest ocena punktowa w Raporcie BIK, jak ją interpretować i jaką ma wartość?

Pin It

Komentarze do “8 ważnych informacji potrzebnych do zrozumienia nowej oceny punktowej, którą BIK sprzedaje konsumentom

 1. Czy to prawda, że bank na 100% nie udzieli kredytu hipotecznego osobie, która nie ma żadnej historii kredytowej w BIKu?
  Wydaje mi się absurdalną sytuacja, w której ktoś np. pracuje 4 lata na etacie w tym samym miejscu, jego wydatki nie przekraczają dochodów i nie ma żadnych długów, a i tak nie dostanie kredytu hipotecznego, bo nigdy nie kupił nawet telewizora na raty.

  • Mariola Kapla 2018-10-09 at 21:15 - Odpowiedz Author

   Nie jest to prawdą, a na pewno nie w odniesieniu do wszystkich banków. Nawet jeśli ktoś nie ma historii kredytowej i na tej podstawie bank nie może ocenić wiarygodności kredytowej tej osoby, to może to zrobić na przykład na podstawie jej cech socjo-demograficznych. Takie podejście w Polsce jest praktykowane. Przekonanie, o którym Pan pisze, wywodzi się z USA, gdzie rzeczywiście brak historii kredytowej bardzo często stanowi przeszkodę w uzyskaniu kredytu.

 2. Dzień dobry,
  Szykuję się do kredytu hipotecznego, doradca, doradzil mi aby zmniejszyć limit w karcie kredytowej. Zrobiłam to z 5 na 1 tys. Bank się zgodził bez problemu. Wcześniej sprawdzałam BIK i scoring był 78%, po tej operacji zmniejszenia limitu, scoring zmniejszył się do 65%. Co się stało? Martwię się teraz że taki spadek spowoduje negatywną decyzję banku w sprawie kredytu hipotecznego. Czy ktoś może ma jakieś rozeznanie co mogło się stać i czy to będzie miało wpływ na decyzję o udzieleniu kredytu? Help

  • Mariola Kapla 2019-03-27 at 14:32 - Odpowiedz Author

   O ile porada doradcy kredytowego jest dobra z punktu widzenia Pana zdolności kredytowej, to już nie zawsze jest dobra z punktu widzenia oceny wiarygodności dokonywanej za pomocą modelu scoringowego. I tego Pan doświadczył.
   Ale sytuacja nie jest taka trudna, bo:
   1. Nie wszystkie banki korzystają ze „scoringu BIK”;
   2. Te, które korzystają, to nie zawsze używają tego samego modelu, który BIK wykorzystuje do obliczenia nam oceny, którą prezentuje na Raporcie BIK. A przypominam, że oblicza ją na podstawie modelu BIKSco CreditRisk 3 (nazywanego też czasami modelem III generacji);
   3. Wiele banków korzysta jeszcze ze starszej jego wersji – BIKSco CreditRisk (zwany też modelem II generacji). Jeśli zawsze spłacał Pan do tej pory kredyty bez jakichkolwiek opóźnień, to Pana ocena punktowa obliczona na podstawie tego starszego modelu, prawdopodobnie będzie wyraźnie wyższa;
   4. Rzadko który bank używa „scoringu BIK” wprost do oceny naszej wiarygodności. Zazwyczaj wplata tę ocenę w swoje narzędzia oceny wiarygodności klientów. Wtedy wpływ oceny BIK na końcową ocenę wiarygodności jest znacznie mniejszy niż sądzimy;
   5. Bank używając „scoringu BIK” może go używać, gdy ocenia wiarygodność osób ubiegających się o np. kredyt gotówkowy, ale już nie koniecznie o kredyt hipoteczny.
   Niestety nie wiemy jaki bank, jakie ma podejście do „scoringu BIK”. Dlatego najważniejsze jest, aby:
   – nie miał Pan w swojej historii kredytowej dostępnej w celu oceny Pana ryzyka kredytowego informacji o jakichkolwiek opóźnieniach w spłacie i jakichkolwiek kwotach zaległych;
   – nie korzystać z tego limitu kredytowego w znacznym stopniu, a najlepiej wcale (przynajmniej do momentu zaciągnięcia kredytu);
   – zadbać, aby w procesie poszukiwania najlepszego dla siebie kredytu hipotecznego, nie spowodować wygenerowania zbyt dużej liczby zapytań kredytowych do bazy BIK. Korzystając z usług doradcy, jest takie ryzyko. Najlepiej się dopytać doradcy, jak ten proces będzie wyglądał i czy nie spowoduje to wysłanie wielu zapytań kredytowych do bazy BIK.

   Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *