Biuro informacji gospodarczej – 6 rzeczy, które musisz znać, aby kontrolować swoją wiarygodność płatniczą

biuro informacji gospodarczej

 

Biura informacji gospodarczej (w skrócie BIG) – instytucje mało znane, ale mające dla nas coraz większe znaczenie.

A dzieje się tak dlatego, że tych biur jest kilka, posiadają coraz więcej danych na temat naszych płatności, a nawet wobec niektórych instytucji pojawił się obowiązek przekazywania do biur informacji gospodarczej danych o niezapłaconych przez konsumentów należnościach.

I co najważniejsze, coraz więcej firm wykorzystuje te dane do oceny naszej wiarygodności płatniczej. A od tej wiarygodności uzależnione są decyzje o udzieleniu kredytu, pożyczki, sprzedaży usług telefonicznych w dobrej cenie itp.

Zatem już nie tylko informacje o Twojej historii kredytowej są istotne, bo często decydują o dostępności dla Ciebie różnych produktów i usług, bez których coraz trudniej się obyć we współczesnym świecie, ale również informacje o Twojej solidności płatniczej z innych sektorów zaczynają pełnić podobną rolę.

Płacisz raty kredytu solidnie, ale już z opłatami czynszowymi zalegasz. Niestety, rzetelność kredytowa może być niewystarczająca dla banku, jeśli z danych biura informacji gospodarczej wynika, że w innym obszarach swojego życia już tak solidny nie jesteś.

Poniżej opisałam 7 rzeczy dotyczących biur informacji gospodarczej, które trzeba znać, aby rzeczywiście być świadomym swojej wiarygodności płatniczej i dobrze nią zarządzać.


BIG-i działają w oparciu o ustawę

 

Biura informacji gospodarczej mają swoją ustawę – Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku, która określa co te biura mogą robić, jakie dane gromadzić i na jakich zasadach, komu te dane udostępniać i na jakich zasadach.

Jest to dość wygodne, bo w przypadku wątpliwości do jakiegoś działania biura informacji gospodarczej, w jednym miejscu znajdziesz prawie wszystkie potrzebne informacje, aby wyjaśnić swoje zastrzeżenia.

Jeśli coś nie zostało uregulowane w tej ustawie, to trzeba sięgnąć do Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku, która chroni interesy konsumentów, których dane są przetwarzane również przez biura informacji gospodarczej.


BIG-i gromadzą dane o zaległych płatnościach, ale także o dobrze spłaconych należnościach

 

Do biur informacji gospodarczej przekazywane są dane o :

 • niezapłaconych płatnościach – są to płatności, które powinieneś zapłacić od co najmniej 30 dni i kwota tej płatności wynosi co najmniej 200 zł,
 • dobrze spłaconych zobowiązaniach – są to płatności, które zapłaciłeś w terminie albo z opóźnieniem nie większym niż 30 dni.

Dane mogą dotyczyć:

 • przedsiębiorców,
 • konsumentów.

Ponieważ celem ScoringExpert jest edukacja finansowa konsumentów, to ograniczę się tylko do kwestii odnoszących się do konsumentów.

Przytoczona powyżej ustawa ściśle reguluje jakie dane o Tobie oraz Twoich zapłaconych i niezapłaconych zobowiązaniach mogą być przekazane do BIG.

Kluczowe dane jakie mogą być przekazane do BIG obejmują:

Dane Zapłacone zobowiązanie Niezapłacone zobowiązanie
Dane o Tobie –         imię i nazwisko

–         PESEL

–         imię i nazwisko

–         adres

–         PESEL

–         seria i numer dowodu osobistego

Dane o zobowiązaniu –         kwota płatności i jej waluta

–         data zapłaty z umowy

–         data faktycznej płatności

–         czego dotyczy zobowiązanie (czynsz, alimenty, kredyt, pożyczka itd.)

–         kwota i waluta zobowiązania

–         kwota zaległości

–         data powstania zaległości

–         jeśli kwestionujesz swój dług, to taka informacja też się znajduje w BIG

Dane o wierzycielu, czyli przekazującym dane –         nazwa wierzyciela

–         adres

–         NIP

–         nazwa wierzyciela

–         adres

–         NIP

–         REGON

–         dane wspólników

–         główny rodzaj działalności

Należy podkreślić, że przekazanie do BIG danych o tym, że zapłaciłeś należności na czas, może być na Twój wniosek albo na wniosek firmy, ale za Twoją zgodą.

Czyli możesz poprosić np. firmę telekomunikacyjną, aby przekazała do BIG dane o tym, że płacisz terminowo faktury albo też firma telekomunikacyjna może Ci to zaproponować i Ty możesz wyrazić na to zgodę. Oczywiście firma ta musi mieć podpisaną umowę z BIG, aby mogła takie dane w BIG umieścić.

Inaczej jest, gdy nie wywiązałeś się z płatności.

Wtedy firma nie potrzebuje Twojej zgody na przekazanie takich danych do BIG, o ile wypełni warunki wskazane w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Te warunki to m.in. wysłanie do Ciebie wezwania do zapłaty opóźnionej należności z informacją, że dane o tej zaległości zostaną przekazane do biura informacji gospodarczej, a od momentu poinformowania Cię minie co najmniej 30 dni. Jeśli w okresie tych 30 dni spłacisz zaległość, to wierzyciel nie może przekazać danych o tej zaległości do BIG.


Nie każdy może umieścić Twoje dane w BIG

 

Do BIG-u Twoje dane może przekazać tylko firma, która zawarła umowę z danym biurem informacji gospodarczej.

Generalnie przekazywanie danych do BIG jest dowolne, poza poniższymi wyjątkami:

 1. Gminy przekazują obowiązkowo do wszystkich BIG-ów informacje o niepłaconych alimentach;
 2. Sądy przekazują obowiązkowo do wszystkich BIG-ów informacje o niezapłaconych grzywnach, kosztach sadowych itp.

W praktyce z BIG-ami współpracują m.in.:

 • Banki;
 • Firmy pożyczkowe;
 • Firmy telekomunikacyjne;
 • Ubezpieczyciele;
 • Spółdzielnie mieszkaniowe;
 • Dostawcy energii;
 • Dostawcy gazu;
 • Telewizje kablowe;
 • Firmy windykacyjne;
 • Firmy leasingowe.

Podkreślam, że banki i firmy pożyczkowe współpracują z Biurem Informacji Kredytowej (na podstawie przepisów Ustawy prawo bankowe). Ale mogą też przekazywać do BIG-ów dane. Mogą być to informacje o niezapłaconych ratach, o ile te zaległości wynoszą co najmniej 200 zł i trwają co najmniej 30 dni lub o poprawnie spłaconych ratach kredytów czy pożyczek.

Wszystkie banki przekazują dane do BIK, ale nie wszystkie współpracują z wszystkimi biurami informacji gospodarczej.

W przypadku firm pożyczkowych część z nich współpracuje tylko z BIK, część z BIK i BIG-ami, a część tylko z jednym bądź kilkoma BIG-ami.

Aby się zorientować, która firma z którym BIG-iem współpracuje, warto zwrócić uwagę na zgody jakie się podpisuje na etapie składania wniosku o kredyt lub pożyczkę lub przy podpisywaniu umowy.


Nie każdy może pobrać Twoje dane z BIG

 

Tak, jak nie każdy może przekazać Twoje dane do BIG, tak i nie każdy może pobrać te dane z BIG. Uprawieni do pobierania z BIG danych są:

 • firmy, które zawarły z BIG-iem umowę o udostępnianie informacji gospodarczych,
 • inne BIG-i,
 • BIK,
 • i cała lista urzędów uprzywilejowanych jak np. Generalny Inspektor Kontroli Finansowej, Komendant Główny Policji, Prokurator Generalny, Przewodniczący KNF, komornicy.

Zatem każdy bank, firma pożyczkowa, telekomunikacyjna, ubezpieczyciel w każdej chwili mogą pobrać Twoje dane z biura informacji gospodarczej, o ile mają z takim biurem podpisaną stosowną umowę.


Obecnie funkcjonuje aż 6 BIG

 

W Polsce funkcjonuje obecnie 6 biur informacji gospodarczej:

 1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA (firma w całości zależna od BIK) http://www.infomonitor.pl/
 2. Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej SA (ERIF) https://erif.pl/
 3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA (KRD) http://krd.pl/
 4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) https://www.kbig.pl/
 5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA http://www.kidt.pl/
 6. Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej http://www.m-big.com/

Pamiętajmy, że w każdym z tych BIG-ów mogą być te same informacje o Tobie, ale mogą być też różne dane.

Wynika to z tego, że firmy przekazujące dane do BIG-ów nie muszą współpracować z wszystkimi BIG-ami. Mogą wybrać jedno biuro, dwa, trzy itd.

Jest to ważna informacja dla Ciebie jeśli chciałbyś sprawdzić czy i jakie dane o Twoich płatnościach są zgromadzone w bazach tych firm. Niestety, wtedy musisz odpytać wszystkie BIG-i.


Masz prawo bezpłatnego dostępu do informacji o swoich danych w BIG

 

Tak, jak w przypadku Twoich danych gromadzonych przez jakiekolwiek firmy, tak samo w przypadku BIG-ów masz prawo raz na 6 miesięcy uzyskać bezpłatną informację o:

 1. Zapytaniach jakie wpłynęły do BIG o udostępnienie Twoich danych:
 • dacie udostępnienia przez BIG Twoich danych gospodarczych (o spłaconych lub niezapłaconych należnościach),
 • odbiorcy tych danych tj. komu BIG je udostępnił,
 • zakresie udostępnionych danych;
 1. Dotyczących Ciebie informacjach gospodarczych jakie przechowuje Biuro .

Należy pamiętać, że zweryfikować można tylko udostępnienia danych, które miały miejsce w  ostatnich 12 miesiącach. Wynika to z tego, że – zgodnie z ustawą – BIG może przechowywać informacje o tym, komu udostępnił dane, tylko przez okres 12 miesięcy.

Jeżeli potrzebujesz takiej informacji częściej niż raz na 6 miesięcy, to będziesz musiał za to zapłacić. Na pewno nie będzie to więcej niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli na dzisiaj będzie to nieco ponad 10 zł.

 

Aby móc zarządzać swoją wiarygodnością płatniczą, w tym kredytową, powinieneś mieć świadomość w jakich bazach znajdują się Twoje dane, które są wykorzystywane do oceny tej wiarygodności.

Teraz wiesz, że dane umieszczone są w bazie BIK oraz mogą być w bazach biur informacji gospodarczej, których jest obecnie 6. Wiesz też, że dostępne dla banków czy firm pożyczkowych są nie tylko dane o spłacanych przez Ciebie kredytach i pożyczkach, ale również dane o Twoich płatnościach z innych sektorów. A to oznacza, że powinieneś się troszczyć już nie tylko o dobrą historię kredytową, ale dbać również o wywiązywanie się z płatności w innych obszarach swojego życia.

I w każdym przypadku, powinieneś okresowo sprawdzać, czy Twoje dane przekazywane do bazy BIK czy biur informacji gospodarczej są prawidłowe i aktualne. To zdecydowanie zmniejszy Twój stres w momencie ubiegania się o nowy kredyt czy pożyczkę, bo nawet jeśli jakieś negatywne wpisy się pojawią w tych bazach, to będziesz miał szansę wcześniej na nie zareagować.

Przydatny link: 5 istotnych różnic pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej a biurem informacji gospodarczej

 

Jeżeli uważasz to opracowanie za pomocne, to podziel się nim w mediach społecznościowych. W ten sposób ta informacja dotrze do innych zainteresowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *